ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE VLASTNÍKOV A HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY